Biển báo hết tất cả các lệnh cấm – Biển báo giao thông số hiệu 135

Biển báo hết tất cả các lệnh cấm - Biển báo giao thông số hiệu 135

Biển báo hết tất cả các lệnh cấm – Biển báo giao thông số hiệu 135 sử dụng để thông báo rằng tất cả các lệnh cấm trước đó đã hết hiệu lực Biển báo hết tất cả các lệnh cấm là biển báo giao thông thuộc nhóm các biển báo cấm. Mô tả biển hết tất cả các lệnh cấm – Biển báo giao thông số hiệu 135 Biển…