Luật giao thông đường bộ năm 2008

Luật giao thông đường bộ năm 2008

Luật giao thông đường bộ năm 2008 được quốc hội ban hành ngày 13 tháng 11 năm 2008. Luật giao thông đường bộ năm 2008 gồm 8 chương và 89 điều. Nội dung Luật giao thông đường bộ năm 2008 LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị…